• سيدعلي شفيعي


    آيت الله سيدعلي شفيعي در سال 1319 شمسي در خانواده­اي اهل علم و فضيلت در دزفول متولد شد. سيد علي تحصيلات خود را از مكتب خانه آغاز كرد و به فراگيري قرآن و مسائل شرعي پرداخت. پس از آن وارد مدارس جديد گرديد و تا پايان ششم ابتدايي را در آن مدارس گذراند. آن­گاه به تحصيل علوم حوزوي روي آورد و مقدمات و ادبيات عرب و سطوح اوليه را از محضر علما و روحانيون اهواز فرا گرفت. از بين اين علما و اساتيد، سيد محمدرضا شفيعي پدرش بزرگوا
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.