• عبدالحميد باقري بنايي


    آيت‌الله عبدالمحيد باقري بنابي فرزند ‌آيت‌الله شيخ يوسف بنابي در سال 1316 هـ .ش برابر با 1356 هـ .ق در خانواده‌اي اهل علم و تقوا در بناب از توابع تبريز متولد شد. وي بخشي از مقدمات را در بناب و بخشي ديگر را در تبريز فرا گرفت. آنگاه براي ادامه تحصيل راهي نجف اشرف شد و سطوح عاليه را نزد حضرات: آيت‌الله علي فلسفي، ميرزا جواد تبريزي و مصطفوي كاشاني‌ آموخت. سپس در دروس خارج فقه و اصول آيات عظام: سيد محسن حكيم و سيد اب
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.