• جعفر صبوري قمي


    آيت الله شيخ جعفر صبوري قمي در سال 1290 ش برابر با 1330ق در خانواده اي مذهبي در شهر قم متولد شد. وي پس از اتمام دروس مكتب خانه به تحصيل علوم ديني روي آورد و مقدمات سطح را نزد بزرگاني چون: شيخ قاسم نحوي، حاج ميرزا علي اديب تهراني، ميرزا سيد محمود روحاني و ميرزا محمد همداني آموخت. آيت الله صبوري پس از اتمام دروس مقدماتي در درس خارج فقه و اصول حضرات آيات: شيخ عبدالكريم حايري يزدي، سيد صدر الدين صدر و سيد محمد تقي خوانساري شرك
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.