• محمد تقي ستوده


    آيت اللّه حاج شيخ محمدتقي ستوده در سال 1300 هـ ش برابر با 1340 هـ ق در خانواده­اي اهل علم و فضيلت در اراك به دنيا آمد. پدرش، شيخ رحمت اللّه ستوده؛ معروف به قاضي عراقي از عالمان اراك و مادرش از نوادگان مرحوم ملا احمد و ملا مهدي نراقي بود. محمدتقي تحصيلات خود را از مكتب خانه آغاز كرد. سپس براي فراگيري علوم ديني در سال 1320 هـ ش به مدرسه علميه
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.