• محمد صادق نجمي


    آيت الله محمد صادق نجمي در سال 1315 ش برابر با 1355 ق در خانواده­اي روحاني در روستاي هريس از توابع شبستر متولد گرديد. پدرش حاج ميرزا احمد شرفخانه اي و مادرش منسوب به خانواده حضرت آيت الله سيد محمد حجت كوه كمره اي است. وي پس از گذراندن مراحل ابتدايي و فراگرفتن بخشي از مقدمات علوم ديني نزد پدر، وارد مدرسه طالبيه تبريز گرديد. آيت الله صادق نجمي از اين ايام به عنوان بهترين دوران خاطرات زندگي خو
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.