• سيد محمدباقر مصطفوي كاشاني


    آيت الله سيد محمدباقر مصطفوي فرزند سيد احمد در سال 1311 شمسي در خانواده­اي اهل علم و فضيلت در كاشان ديده به جهان گشود. وي پس از گذراندن دروس ابتدايي در 13 سالگي وارد حوزه علميه كاشان گرديد و به تحصيل علوم ديني پرداخت. سيد محمدباقر دروس مقدمات از محضر حضرات: شيخ عبدالله مدني، سيدعلي حايري و شيخ محمود نجفي آموخت. سپس براي ادامه تحصيل راهي حوزه علميه قم گرديد و دروس سطح را نزد بزرگاني چون: شيخ عبدالجواد كرباسي، سلطاني برو
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.