• سيد جواد علم الهدي


    آيت الله سيدجواد علم الهدي در سال 1309 شمسي در خانواده­اي اهل علم و تقوا در مشهد به دنيا آمد. پدرش آيت الله سيدعلي علم الهدي از علماي بزرگوار مشهد مقدس، از مبارزان طاغوت بود. سيدجواد پس از آموزش قرآن در دوره كودكي، تحصيل دروس علوم ديني را آغاز نمود.ب وي دروس مقدمات را از محضر بزرگاني چون: شيخ محمدتقي ايدب، سيدي و ميرزا احمد يزدي فرا گرفت. آن­گاه براي تكميل دروس راهي حوزه علميه قم گرديد و بخشي از مقدمات و دروس سطح ر
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.