• سيد عبدالعلي آيت اللهي


    آيت الله سيد عبدالعلي آيت اللهي در سال 1299 شمسي در خانواده­اي اهل علم و فضيلت در شيراز ديده به جهان گشود، سيد عبدالعلي پس از فراگيري دروس ابتدايي در مكتب خانه به تحصيل علوم ديني پرداخت. وي دروس مقدماتي را در مدرسه خان و نزد استادان بزرگي چون: شيخ عبدالرسول اصطهباناتي خواند. آنگاه در دروس سطح از محضر استاد آيت الله سيد نورالدين حسيني و شيخ ابوالحسن حدائق بهره برد. آن­گاه از محضر حضرات آيات: صدر، سيد محم
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.