• سيدشهاب الدين مرعشي نجفي


    آيت الله سيد شهاب الدين مرعشي نجفي، در بيستم ماه صفر سال 1315 برابر با 1275 هـ .ق در خانواده اي علمي و مذهبي در نجف اشرف زاده شد. نخست نزد پدر بزرگوارش آيت الله سيد شمس الدين محمود حسيني مرعشي نجفي، كه از علماي بزرگ آن زمان به شمار مي آمد، و نيز شيخ مرتضي طالقاني، شيخ محمدحسين اصفهاني، حاجيه خانم بي بي شمس شرف بيگم طباطبايي، جدّه مادري خود، مقدمات علوم
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.