• سيد محمد وحيدي


    آيت الله العظمى سيد محمد وحيدى در سال 1295 هـ . ش برابر با 1335 هـ . ق در خانواده ای اهل علم و فضل در شبستر، ديده به جهان گشود. پدرش، آيت الله حاج سيد رضى وحيدى از عالمان و فقيهان بنام آن ديار و جدّش، آيت الله حاج سيد اسماعيل شبسترى از معاصران شيخ انصارى و فقيهان آذربايجان بود.سید محمد، تحصيلات ابتدايى را از 7 سالگى در شبستر آغاز كرد و پس از پايان ا
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.